PAGE Ukážka kódu SQLObject from sqlobject import * from datetime import datetime class Person(SQLObject): firstName = StringCol(length=100) lastName = StringCol(length=100) lastContact = DateTimeCol( default=datetime.now) # vytvoríme nový záznam p = Person(firstName="Ján", lastName="Neznámy") # načítame prvý záznam p1 = Person.get(1) # robíme výber z DB persons = Person.select(Person.q.firstName=="Ján")
PREVIOUS NEXT