PAGE CherryPy pythonovský, objektovo orientovaný, webový HTTP framework mapuje URL dotaz do metódy v pythone za použitia dekorátorov premenné CGI sú mapované ako argumenty metódy import cherrypy class MyRoot: @cherrypy.expose() def index(self, who="Svet"): return "Ahoj %s!" % who
PREVIOUS NEXT